Courses 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database Management System ( ผศ.น้ำทิพ )
Data Communication and NetworkInformation
ระบบการจัดการฐานข้อมูลThis course requires an enrolment keyInformation
วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจThis course requires an enrolment keyInformation
ชื่อรายวิชา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อรายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล
หลักการเขียนโปรแกรมเบี้องต้นInformation
Data Communication and Network 53-55Information
Principles Information SystemInformation
ชื่อรายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์Information
การใช้โปรแกรมตารางงานInformation
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการThis course requires an enrolment keyInformation
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
54-คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำเนา 1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation